Chức năng – Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC CỘNG ĐỒNG

  1. Chức năng

– Tổ chức tuyển sinh và đào tạo theo cấp trình độ cao đẳng cho địa phương và xã hội trong lĩnh vực y dược;

– Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động;

– Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; hợp tác, liên kết tổ chức đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;

– Kinh doanh, dịch vụ y tế ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo quy định.

 2. Nhiệm vụ

– Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong điều lệ tổ chức, hoạt động của trường; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống theo quy định;

– Phối hợp với các cơ sở y tế, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

– Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động;

– Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo đối với ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh đào tạo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Tổ chức các hoạt động đào tạo; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và in phôi văn bằng, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Tuyển dụng, quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động của trường bảo đảm đủ về số lượng, phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động tài chính; có cơ chế để người học tham gia đánh giá hoạt động đào tạo, giảng viên tham giá đánh giá cán bộ quản lý và người lao động của Nhà trường.

– Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trường theo quy định của pháp luật;

– Sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động đào tạo và bổ sung nguồn tài chính của trường theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức theo quy định;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Đăng ký xét tuyến