Phòng Tuyển sinh

Nhiệm vụ phòng Tuyển sinh

  • Lập và triển khai thực hiện kế hoạch công tác tuyển sinh hệ chính quy định kỳ hàng năm.
  • Đề xuất và chủ trì triển khai các phương án tuyển sinh, biện pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh các năm.
  • Tham gia các ngày hội tuyển sinh do các đơn vị tổ chức.
  • Thường xuyên nắm bắt tình hình tuyển sinh chung của các trường để báo cáo nhà trường có biện pháp tổ chức tuyển sinh cho phù hợp.
  • Chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ công tác tuyển sinh phù hợp với tình hình chung mỗi năm.
  • Chuẩn bị đầy đủ mọi thủ tục, hồ sơ hành chính phục vụ công tác tuyển sinh theo đúng quy chế, quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
  • Lưu trữ hồ sơ hành chính các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.
  • Thu nhận hồ sơ dự tuyển nộp về từ các cơ sở; tổng hợp, báo cáo dữ liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh định kỳ và đột xuất; lưu trữ hồ sơ xét tuyển các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.
  • Chủ trì tổ chức Hội nghị Tuyển sinh hàng năm để tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyển sinh trong năm và đề xuất phương hướng, biện pháp, kế hoạch tuyển sinh năm tiếp theo.
Đăng ký xét tuyến