Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

Nhiệm vụ phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

  • Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên
  • Xử lý sinh viên nghỉ học quá thời gian cho phép, ra quyết định kỷ luật
  • Chế độ bảo hiểm cho sinh viên
  • Cấp, phát thẻ sinh viên
  • Cấp giấy xác nhận sinh viên
  • Thủ tục trợ cấp, xin vay vốn sinh viên
  • Lập danh sách sinh viên được nhận học bổng
  • Sắp xếp phòng học cho sinh viên
  • Tổ chức tuần sinh hoạt công dân – HSSV
  • Các công việc liên quan khác…
Đăng ký xét tuyến