Thời khóa biểu học kỳ I lớp D-K1 – năm học 2019-2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I LỚP D-K1 – NĂM HỌC 2019-2020
Thời gian áp dụng: từ 05/08/2019 đến 07/12/2019
STT LỚP Buổi THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 GHI CHÚ
1 CD D01-01
CD DD01-01
Sáng Pháp luật
2(22;6;2)
Tin học
3(15;58;2)
Giáo dục thể chất
2(5; 51;4)
Giải phẫu- Sinh lý – Sinh lý bệnh
4(30;56;4)
Ngoại ngữ
5(42;72;6)

Tất cả các môn học xong phần lý thuyết sẽ chuyển sang học thực hành.

Tuần từ ngày 23/9 thay thế môn Pháp Luật bằng môn Ngoại Ngữ.

Tuần từ ngày 18/11 thay thế môn Giáo dục thể chất bằng môn Giải phẫu – Sinh lý – Sinh lý bệnh.

P. 101
Lý thuyết
P. 102
Thực hành
P. 101
Lý thuyết
P. 102
Thực hành
P. 101
Lý thuyết
P. 102
Thực hành
P. 101
Lý thuyết
P. 102
Thực hành
P. 101
Lý thuyết
P. 102
Thực hành
   
Lý thuyết   Thực hành
Tiết Sáng Chiều   Tiết Sáng Chiều
1 7h30 – 8h15 13h00 – 13h45   1 7h30 – 8h30 13h00 – 14h00
2 8h15 – 9h00 13h45 – 14h30   2 8h30 – 9h30 14h00 – 15h00
3 9h10 – 9h55 14h40 – 15h25   3 9h40 – 10h20 15h10 – 16h10
4 9h55 – 10h40 15h25 – 16h10   4 10h20 – 11h20 16h10 – 17h10
5 10h50 – 11h35 16h20 – 17h05          
Đăng ký xét tuyến