Thời khóa biểu học kỳ II lớp DD-K2 – năm học 2019-2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II LƠP DD-K2 – NĂM HỌC 2019-2020
Thời gian áp dụng: từ 23/12/2019 đến 06/05/2020
STT LỚP Buổi THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 GHI CHÚ
1 CD DD01-01 Sáng Chính trị
4(41;29;5)
Sinh học
2(15;28;2)
Vi sinh – Ký sinh trùng y học
3(30;28;2)
Hóa sinh
3(30;28;2)
Dược lý học
3(30;28;2)

Tất cả các môn học xong phần lý thuyết sẽ chuyển sang học thực hành.

Tuần từ ngày 09/03 thay thế môn Vi sinh – Ký sinh trùng y học bằng môn Y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

Tuần từ 13/04 thay thế môn Hóa sinh bằng môn Y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

P. 101
Lý thuyết
P. 102
Thực hành
P. 101
Lý thuyết
P. 102
Thực hành
P. 101
Lý thuyết
P. 102
Thực hành
P. 101
Lý thuyết
P. 102
Thực hành
P. 101
Lý thuyết
P. 102
Thực hành
   
Lý thuyết   Thực hành
Tiết Sáng Chiều   Tiết Sáng Chiều
1 7h30 – 8h15 13h00 – 13h45   1 7h30 – 8h30 13h00 – 14h00
2 8h15 – 9h00 13h45 – 14h30   2 8h30 – 9h30 14h00 – 15h00
3 9h10 – 9h55 14h40 – 15h25   3 9h40 – 10h20 15h10 – 16h10
4 9h55 – 10h40 15h25 – 16h10   4 10h20 – 11h20 16h10 – 17h10
5 10h50 – 11h35 16h20 – 17h05          
Đăng ký xét tuyến